Моля прочетете подробно описаните по-долу условия, тъй като след приемането им, Вие сключвате договор с cassidian.bg, „Касидиан Корпорейшън” ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Доставчикът запазва правото си да изменя, допълва и редактира настоящите Общи условия за ползване по всяко време, като всички промени се публикуват на следния адрес: https://cassidian.bg/terms-of-use

Съобщения за нарушаване на тези Общи условия за ползване се изпращат на адрес: contact @ cassidian.bg.

2. Информация съгласно Закона за eлектронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: Касидиан Корпорейшън ЕООД;

Седалище и адрес на управление: гр. София 1113, ул. Антон Чехов 22, вх.2 , ет.1;

Адрес за кореспонденция: гр. София П.К. 1113, ул. Антон П. Чехов 22, вх.2, ет.1 ;

ЕИК: 204691827;

ДДС: номер:

МОЛ: Евгени Валериев Антов.

3.Закон за защита на личните данни.

Настоящият документ установява правилата, които „Касидиан Корпорейшън” ЕООД (наричано по-долу „cassidian.bg“) прилага при обработване на личните данни, предоставени от ползвателите (физически лица) на Уебсайт, достъпен на следния интернет адрес: https://cassidian.bg

3.1 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

3.1.1. „Касидиан Корпорейшън” ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204691827, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, ул. „Антон П. Чехов” № 22, ,вх. 2 ет. 1, представлявано от управителя Евгени Антов. Дружеството е администратор на лични данни, вписано в поддържания от Комисията за защита на личните данни Регистър съгласно Удостоверение №  и като такъв има право да събира и обработва лични данни на ползвателите във връзка с използването на Уебсайта и осигуряване на предлаганите в Общите условия за ползване на Уебсайта https://cassidian.bg услуги при спазване на изискванията на законодателството на Република България, както и на приложимото европейско законодателство.

3.1.2. cassidian.bg Ви уведомява, че е назначило лице, което да изпълнява функциите на Длъжностно лице по защита на личните данни (Data protection officer или „DPO”), към което в качеството Ви на субект на данните имате право да се обръщате по всички въпроси, свързани с обработването на Ваши лични данни, както и с упражняването на Ваши права съгласно националното и европейско законодателство. Към настоящия момент лицето, упражняващо тези функции, е …………………, с когото може да се свържете на следния имейл адрес: [email protected], както и на телефон: 02/491 20 21

3.1.3. cassidian.bg събира и обработва данните на ползвателите на Уебсайта в съответствие със Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“), Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (GDPR) и останалото приложимо българско и европейско законодателство.

3.1.4. В регистрационната форма, попълвана от ползвателя при регистрацията, както и при попълване на последващи формуляри за извършване на поръчки чрез Уебсайта, и/ или при извършване на други действия на Уебсайта, които изискват предоставянето на лични данни, cassidian.bg обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

3.1.4.1. По правило предоставянето на Ваши лични данни при регистрация е доброволно, като следва да имате предвид, че извършването на регистрация в Уебсайта е задължително условие за извършване на една или повече поръчки и е обвързано с изпълнението на поръчките. От своя страна, предоставянето на лични данни за целите на извършване на поръчка и нейното изпълнение от страна на cassidian.bg е задължително, за да се направи възможно изпълнението на същата.

3.1.4.2. Предоставянето на Ваши лични данни за обработване за маркетингови цели от cassidian.bg винаги е доброволно, за което ще бъдете уведомявани във всеки случай на поискване и предоставяне на лични данни за тези цели.

3.1.4.3. Предоставянето на Ваши лични данни за обработване посредством използване на определени бисквитки, поместени на Уебсайта на cassidian.bg, е доброволно. Повече за бисквитките може да научите в нашата Cookies policy (Политика за „бисквитки“), достъпна на следния адрес: https://cassidian.bg/cookie-policy/

3.1.4.4. Предоставянето на Ваши лични данни, а именно имейл адрес, за обработване за целите на отговор на отправени по Ваша инициатива запитвания до екипа на cassidian.bg посредством функционалностите на онлайн системата на cassidian.bg, достъпна на следния адрес: https://my.cassidian.bg се третира, както следва:

3.1.4.4.1. Предоставянето на лични данни от страна на лице, което е ползвател на услугите на cassidian.bg, съответно разполага с потребителски профил в Уебсайта на cassidian.bg, е винаги доброволно, а обработването на предоставените лични данни се извършва за целите на изпълнението на договора между cassidian.bg и ползвателя, с който е свързан отправеното запитване.

3.1.4.4.2. Предоставянето на лични данни от страна на лице, което към момента не е и съответно не е било ползвател на услугите на cassidian.bg, е винаги доброволно, а обработването на предоставените лични данни се извършва за целите на предоставяне на отговор от страна на екипа на cassidian.bg, съответно – за предприемане на стъпки по искане на лицето преди сключване на договор, в случай че запитването е от това естество.

3.1.5. За да бъде извършена поръчка на услуга cassidian.bg има нужда от информация за Вас, необходима за целите на изпълнението на поръчката, включително за комуникация с Вас по повод извършената поръчка, изготвяне на проформа-фактури и фактури, а в последствие – за изпращане на уведомления за изтичащ период на предоставяне на услугата и/или предстоящи профилактики. Информацията, която cassidian.bg събира за Вас, по-конкретно включва: име, презиме и фамилия, пощенски код, град, възраст, адрес, IP адрес, телефон и имейл. В случай, че не желаете да предоставите посочените лични данни, cassidian.bg Ви уведомява, че извършването на поръчка на Уебсайта ще бъде невъзможно. В случай, че cassidian.bg се нуждае от допълнителна информация за Вас, ще Ви информира за характера на тази информация, както и за целите, за които е необходима.

3.1.6. В случаите, в които извършвате поръчка на Уебсайта и когато се изисква извършването на плащане, е възможно да възникне необходимост от предоставяне на допълнителна информация (например номер на банкова карта, банкова сметка и др.) на съответния оторизиран доставчик на платежни услуги за извършване на плащането съобразно избрания от Вас метод. cassidian.bg ви уведомява, че осъществява дейността си изключително с помощта на оторизирани доставчици за разплащателни (платежни) услуги, а получената и предоставяната информация се обработва в съответствие с утвърдени и приложими стандарти за сигурност на данните.

Уведомяваме ви, че cassidian.bg няма достъп, не събира и не обработва информацията, предоставена от Вас на съответния оторизиран доставчик на платежни услуги.

3.1.7. cassidian.bg полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ползвателя, станала му известна по повод на регистрацията в Уебсайта, освен в случаи на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, които са извън контрола на cassidian.bg. При събирането и обработването на личните данни на ползвателите cassidian.bg осигурява достатъчна степен на защита, съобразно развитието на информационните технологии, срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

3.1.8. Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните си данни при предоставянето им на cassidian.bg, както и да поддържат актуални личните данни, които предоставят на cassidian.bg, като ни уведомяват в подходящ според обстоятелствата срок за настъпило изменение в тях.